بازگشت به نتایج جستجو

کیت جداسازی rna نصب شده در ستون (تغییر یافته)

بازگشت به نتایج جستجو
کیت جداسازی rna نصب شده در ستون (تغییر یافته)
از جانب 2 420 ₽
شرکت:
Biolabmix
تولید:
نووسیبیرسک
این کیت برای جداسازی و تصفیه RNA از نمونه های زیر طراحی شده است: 1. کشت سلول های یوکاریوت;
2. کشت سلولی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت ؛ 3. اسمیر یا خراش سلول های اپیتلیال;
4. ویروس ها
اصل عملکرد کیت بر اساس جذب انتخابی اسیدهای نوکلئیک از نمونه پیش لیز شده بر روی غشای سیلیکونی ، شستشوی بعدی و فرار محصول تصفیه شده است. در فرآیند انزوا ، یکپارچگی RNA حفظ می شود. تا 50 میکروگرم RNA را می توان جدا کرد.